Nie mam konta

Znajdź odpowiedź na każde pytanie dotyczące architektury w 3 krokach !

Już 20 lat odpowiadamy na Państwa pytania z dziedziny architektury. Potrafimy rozwiązać wiele Waszych problemów i pomóc w trudnych sytuacjach.

SZUKAJ USUŃ FILTR

DOM DZIAŁKA INNE

 • Jak w praktyce wygląda kwestia wybudowania domu bez pozwolenia, a jedynie na zgłoszenie? (w myśl nowej ustawy - z tego roku). Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było skorzystać z takiego rozwiązania? 


Z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę zostaną zwolnione budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane.

Pozwolenie na budowę zostanie zastąpione przez zgłoszenie budowy przez osobę planującą budowę domu jednorodzinnego. Niezgodność zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego z ustaleniami planu miejscowego lub wytycznymi decyzji o warunkach zabudowy będzie podstawą do sprzeciwu wobec takiej inwestycji. Organ będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu do takiego zgłoszenia.

ZAMAWIAM ODPOWIEDŹ

 • Jak zgodnie z prawem wykonywać roboty na Zgłoszenie?


Pomimo już 20 lat obowiązywania w obecnym brzmieniu Ustawy Prawo Budowlane, wielu Inwestorów i Wykonawców z niewiedzy lub z premedytacji nie stosuje jej zapisów w trakcie prowadzonych przez siebie robót budowlanych. W większości przypadków nie zdają sobie oni jednak sprawy z konsekwencji nie przestrzegania prawa – konsekwencji ekonomicznych dla Inwestora, gdy trzeba rozebrać samowolnie wykonany obiekt, a w ostateczności nawet konsekwencji karnych dla Wykonawcy.

ZAMAWIAM ODPOWIEDŹ

 • Co rozumiemy pod pojęciami dostępu do drogi publicznej oraz dojścia i dojazdu do budynku i działki budowlanej?


Dojścia i dojazdy są to wydzielone fragmenty gruntu służące do przemieszczania się ludzi lub pojazdów i połączenia działki budowlanej bądź budynku z drogami publicznymi – jest to tzw. dostęp do drogi publicznej.

ZAMAWIAM ODPOWIEDŹ

 • Czy przepisami prawa budowlanego i prawa wodnego są wymagane pozwolenia (lub zgłoszenie), aby odprowadzić wody drenażowe z drenażu wokół budynku mieszkalnego jednorodzinnego do rowu melioracji szczegółowej z wykonaniem wylotu?


W aktualnym stanie prawnym wykonanie zarówno drenażu odwadniającego jak też jego wylotu wymaga, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawowodne – dalej pr. wod., uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

ZAMAWIAM ODPOWIEDŹ

 • Czy wykonanie lukarny zamiast okna dachowego stanowi istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego?


Zgodnie z treścią art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej pr. bud. istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. 

ZAMAWIAM ODPOWIEDŹ

 • Czy roboty budowlane polegające na montażu w miejscu istniejących drzwi, poszerzeniu otworu i zamontowaniu bramy garażowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?


Demontaż istniejących drzwi połączony z poszerzeniem otworu drzwiowego oraz instalacją w tym miejscu bramy garażowej należy- w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud.- uznać za przebudowę istniejącego obiektu budowlanego, nie zaś za jego remont, który zgodnie z obowiązującym unormowaniem charakteryzuje się przede wszystkim cechą tzw. "odtwarzania stanu pierwotnego". 

ZAMAWIAM ODPOWIEDŹ

 • Jaka jest wymagana odległość budynku jednorodzinnego od lasu?


Z treści pytania wynika, że przedmiotowy budynek będzie wykonany przy granicy z lasem. W pierwszej kolejności należy zatem określić strefę pożarową budynku.

ZAMAWIAM ODPOWIEDŹ

 • Czy można odstąpić od zatwierdzonego projektu budowlanego ?


W trakcie realizacji robót budowlanych w wielu przypadkach niezbędne okazuje się wprowadzenie zmian do zatwierdzonego w decyzji o pozwoleniu na budowę projektu budowlanego. Taka potrzeba może być spowodowana zmianą założeń dotyczących realizacji inwestycji przez inwestora, jak również wynikiem błędów projektowych albo zaistnieniem okoliczności niezależnych od uczestników procesu budowlanego.

ZAMAWIAM ODPOWIEDŹ

 • Co powinien zawierać projekt budowlany ?


Prawidłowo sporządzony projekt budowlany jest podstawą do udzielenia pozwolenia na budowę. Ustawodawca szczegółowo określił obligatoryjne oraz fakultatywne elementy projektu oraz jego załączniki.

ZAMAWIAM ODPOWIEDŹ

 • W jakiej sytuacji należy uznać budynek mieszkalny za budynek wielorodzinny?


Przepisy prawa nie zawierają definicji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, jednak definicję tę można wyprowadzić z budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

ZAMAWIAM ODPOWIEDŹ

PYTANIE DOTYCZĄCE ARCHITEKTUR ZLECENIE KONCEPCJI


Cena standardowej odpowiedzi to 12.30 zł, jednak zależnie od poziomu skomplikowania pytania cena może ulec zmianie. Wycenę otrzymasz na swój e-mail.

PYTANIE DOTYCZĄCE ARCHITEKTUR ZLECENIE KONCEPCJI

Aby zadać, pytanie musisz być zalogowany. Kliknij tutaj aby przejść do formularza logowania. Jeśli chcesz się zarejestrować kliknij tutaj tutaj.

SZUKAJ USUŃ FILTR

DROGI GEODEZJA GMINA / MIASTO - ARCHITEKTURA OCHRONA ŚRODOWISKA STAROSTWO - ARCHITEKTURA

 • DRUK OŚWIADCZENIA O DYSPONOWANIU NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE


Druk niezbędny do złożenia przy ubieganiu się o Pozwolenie na budowę oraz Zgłoszeniu robót nie wymagąjacych pozwolenia

ZAMAWIAM DRUK

 • DRUK WNIOSKU ZGŁOSZENIA ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ


Wniosek składamy gdy chcemy Zgłosić budowę obiektów lub roboty budowlane nie wymające uzyskania pozwolenia na budowę.

ZAMAWIAM DRUK

 • DRUK WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ


Druk niezbędny, gdy występujemy o Pozwolenie na budowę.

ZAMAWIAM DRUK

 • DRUK WNIOSKU ZGŁOSZENIA BUDOWY DOMU JEDNORODZINNEGO LUB JEGO PRZEBUDOWY


Wniosek niezbędny do Zgłoszenia budowy wolnostojącego budynku jednorodzinnego lub jego przebudowy.

ZAMAWIAM DRUK

 • DRUK WNIOSKU O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ


O Pozwolenie na rozbiórkę budynków musimy wystąpić, gdy ich wysokość jest większa niż 8 m (i niższych, jeżeli ich odległość od granicy jest mniejsza niż połowa wysokości) oraz obiektów zabytkowych.

ZAMAWIAM DRUK

 • DRUK WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z PLANU MIEJSCOWEGO


Zaświadczenie z Planu jest niezbędne np w przypadku zmiany sposobu użytkowania lokalu.

ZAMAWIAM DRUK

 • DRUK WNIOSKU O WYDANIE WYPISU Z PLANU MIEJSCOWEGO


Wypis z Planu uzyskujemy np. w celu załączenia go do projektu budowlanego.

ZAMAWIAM DRUK

 • WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW NA LOKALIZACJE CELU PUBLICZNEGO


Celem publicznym może być droga lub sieć (wodociąg, kanalizacja itp).

ZAMAWIAM DRUK

 • DRUK WNIOSKU O PRZENIESIENIE WARUNKÓW ZABUDOWY


W przypadku zmiany właściciela niezbędne jest przeniesienie Warunków Zabudowy na nowego właściciela działki.

ZAMAWIAM DRUK

 • DRUK WNIOSKU O UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O WARUNKI ZABUDOWY


W trakcie procedury uzyskiwania Warunków zabudowy niezbędne są uzupełnienia naszego wniosku.

ZAMAWIAM DRUK

Optymalny projekt

Projekty